ข่าวทั้งหมด จำนวนข่าว 6 ข่าว | จำนวน 1 หน้า
เลขข่าว 8 การจัดการเรียนการสอน [หนองคาย]  สังกัด อปท. ศพด.บ้านกุดบง  บันทึก 7 ม.ค. 2563, 08:13 น.
เลขข่าว 7 การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กผ่านกิจกรรม one song hit ผ่านการเล่นพื้นบ้าน รี่ รี่ ข้าวสาร [อุดรธานี]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคืราชัน  บันทึก 22 ธ.ค. 2562, 20:53 น.
เลขข่าว 6 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากธรรมชาติ [บุรีรัมย์]  สังกัด อปท. ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่  บันทึก 22 ธ.ค. 2562, 08:02 น.
เลขข่าว 5 จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน [อุดรธานี]  สังกัด อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย  บันทึก 17 ธ.ค. 2562, 20:00 น.
เลขข่าว 4 การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรม one song hit ผ่านการเล่นมอญซ่อนผ้า [อุดรธานี]  สังกัด อปท. ศพด.บ้านโนนทองอินทร์  บันทึก 17 ธ.ค. 2562, 15:30 น.
เลขข่าว 2 หนังสือนิทานช้างย้อยไม่มีเพื่อน ได้รับรางวัลประเภท “หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก” ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [กรุงเทพมหานคร]  สังกัด สพป. ดร.สิริยากร กองทอง  บันทึก 5 เม.ย. 2562, 21:30 น.