การจัดการเรียนการสอน

โพสโดย : ศพด.บ้านกุดบง (นางสาวมยุรี ฤทธิรอน)

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กผ่านกิจกรรม one song hit ผ่านการเล่นพื้นบ้าน รี่ รี่ ข้าวสาร

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคืราชัน (นางดลนภา เชิงดี)

การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากธรรมชาติ

โพสโดย : ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ (นางนิ่มนวล บุญมาก)

จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

โพสโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย (น.ส.ประภา อินทะสร้อย)

สถานศึกษาที่ส่งข่าวมากสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย  จังหวัดอุดรธานี

  • จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่2ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่2.3การส่งเสริมพัฒนาการด้าน...